ОБАВЕШТЕЊЕ О СЕЧИ РАСТИЊА У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ДАЛЕКОВОДА

Обавештавају се власници и корисници непокретности на територији општине Владичин Хан, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода, односно у близини и испод фазних проводника далековода

400 kV ДВ 461 ТС ЛЕСКОВАЦ 2 – ТС ВРАЊЕ 4;
110 kV ДВ 153 ХЕ ВРЛА 3 – ТС ВРАЊЕ 1;
110 kV ДВ 1219/1 ХЕ ВРЛА 3 – ТС ВЛАДИЧИН ХАН;
110 kV ДВ 113/5 ЕВП ГРДЕЛИЦА – ХЕ ВРЛА 3;
110 kV ДВ 1113 ТС ЛЕСКОВАЦ 2 – ХЕ ВРЛА 3.

да:
ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода као и проширењу;
Власници парцела имају обавезу да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла;
Власници парцела не смеју да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад делековода супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима, да не би угрозили рад далековода;

Непоступање у складу са овим обавештењем повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.