ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Општинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), објављује/:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта, урбанистичко-архитектонске разраде локације породичног стамбено-пословног објекта на кп.бр. 140/1 и 143/1 КО Владичин Хан


Урбанистички пројекат, урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу породичног стамбено-пословног објекта на кп.бр. 140/1 и 143/1 КО Владичин Хан, израђен је од стране Предузећа ВеЛеН ГРОУП доо Врање, на захтев инвеститора Спасић Милана, ул. Војводе Степе бр.133/3, Београд. Јавна презентација организује се у трајању од седам дана у периоду од 20.11.2023. године закључно са 27.11.2023. године у канцеларији Службе за инвестиције, међуспрат Општинске управе Општине Владичин Хан, Општина Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.


Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности Општинске управе, општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1.


Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11.00 – 14.00 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Марија Андрејевић, дипл.инж.арх., тел. 017 390 501.
Увид у урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси општине Владичин Хан, http://www.vladicinhan.org.rs/ .