Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Na osnovu Odluke ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će se održati 13. novembra 2022. godine, Opštinska uprava opštine Vladičin Han, dana 06. septembra 2022. godine, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se građani opštine Vladičin Han, pripadnici nacionalnih manjina, koji imaju prijavljeno prebavilište na teritoriji opštine Vladičin Han i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije koja su prijavila boravište na teritoriji opštine Vladičin Han, da mogu vršiti uvid, podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u Posebnom biračkom spisku – delu biračkog spiska koji se vodi za područije opštine Vladičin Han.

Pozivaju se svi birači koji su podneli zahtev za upis u Poseban birački spisak da provere da li su upisani i da li su njihovi podaci ažurni. Pozivaju se svi pripadnici nacionalnih manjina koji se još nisu upisali u Poseban birački spisak da to učine ukoliko žele, kako bi 13. novembra 2022. godine mogli da učestvuju na izborima i biraju članove svog nacionalnog saveta.

Pravo na uvid u Poseban birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine u cilju provere ličnih podataka upisanih u Poseban birački spisak, kao i ovlašćeni predstavnici podnosilaca potvrđenih izbornih lista.

Uvid u deo Posebnog biračkog spiska koji se vodi za područije opštine Vladičin Han može se izvršiti neposredno u Uslužnom centru kod refrenta za vođenje biračkog spiska Opštinske uprave opštine Vladičin Han, svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova.

Uvid u Poseban birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs) unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Pravo glasa na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina imaju samo oni pripadnici nacionalnih manjina koji su upisani u Poseban birački spisak svoje nacionalne manjine. Pravo upisa u Poseban birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u Jedintveni birački spisak. Upis u Poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripradnika nacionalne manjine koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi na propisanom obrascu i predaje nadležnom organu Opštnske uprave opštine Vladičin Han na dalju relizaciju.

Sve promene u Posebnom biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) zasnivaju se na donošenju odgovarajućeg rešenja. Rešenja na kojima se zasnivaju promene u Posebnom biračkom spisku donosi opštinska uprava Vladičin Han do 28. oktobra 2022.godine u 24:00 časa, kada se birački spisak zaključuje.

Od 29. oktobra do 09. novembra 2022. godine u 24:00 časa, rešenja na kojima se zasnivaju promene u Posebnom biračkom spisku vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a zahtevi za vršenje ovih promena podnose se nadležnom organu Opštinske uprave opštine Vladičin Han, a koji se po službenoj dužnosti bez odlaganja prosleđuju Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.