О Г Л А С О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА – Dacia

Комисија за спровођење поступка располагања покретним стварима по решењу Општинског већа Општине Владичин Хан број 06-186/5-1/19-III од 20.12.2019. године, расписује 

О Г Л А С
О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Тачка 1.

Овим огласом врши се јавно оглашавање ради продаје путем јавног надметања – лицитације путничког моторног возила марке: DACIA, модел: DUSTER LAUREATE 1,5, боја E SIVA B, број шасије: UU1HSDACN46677370, број мотора: K9KJ898DO68474, снага мотора: 81, година производње: 2012, број саобраћајне дозволе 3400962.

Тачка 2.

Почетна цена путничког моторног возила на основу Записника о процени вредности употребљаваног возила Центра за моторна возила АМСС од 21.01.2020. године, износи 528.881,09 динара.

Тачка 3.

Јавна лицитација за куповину путничког моторног возила одржаће се дана 11.02.2020. године, са почетком у 12,00 часова, у малој сали Општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр. 1.

Тачка 4.

Право учешћа на лицитацији, сагласно Закључку Општинског већа Општине Владичин Хан број 06-186/5/19-III од 20.12.2019. године, имају сва правна и физичка лица која уплате лицитациони депозит у износу од 10% од почетне цене моторног возила односно 52.889,00 динара. Лицитациони депозит се уплаћује динарски признаницом на благајни Општинске управе општине Владичин Хан, најкасније 30 минута пре почетка лицитације. Такође наведеним Закључком одређен је Лицитациони корак који не може бити мањи од 5.000,00 динара.

Тачка 5.

Сви учесници на лицитацији морају са собом понети личну карту и доказ о уплати лицитационог депозита а представници правних лица писмено овлашћење за учешће на лицитацији.

Тачка 6.

Комисија која спроводи лицитацију пре почетка лицитације провериће све пријаве и положене депозите и неће дозволити учешће лицима која не испуњавају тражене услове.

Тачка 7.

Лицитациони депозит се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста урачунава као аванс за уплату купопродајне цене. Осталим понуђачима лицитациони депозит се враћа наредног дана, осим у случају да понуђач није учествовао у лицитацији.

Тачка 8.

Најповољнији понуђач је у обавези да купопродајну цену уплати и возило преузме у року од 10 дана од дана одржавања лицитације.
Возило се продаје по принципу „виђено – купљено“, и неће се примати никаква рекламација која се односи на исправност, комплетност и техничке карактеристике возила.
Са најповољнијим понуђачем закључиће се Уговор о купопродаји моторног возила.

Тачка 9.

Разгледање возила може се вршити сваког радног дана до дана лицитације у времену од 08,00 -11.00 часова на паркингу Општинске управе Општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр. 1.

Тачка 10.

Сва потребна обавештења и остале информације могу се добити на тел. 017/390-501 локал 216, контакт особе су чланови комисије: Саша Цветковић, Томица Пешић и Слободан Ђорђевић.

Овај оглас је објављен на огласној табли Општинске управе Владичин Хан, сајту Општине Владичин Хан (http://www.vladicinhan.org.rs/) и интернет порталу „HAN INFO“ дана 24.06.2019. године.

Број 404-96/2/19 - II 
                             ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

                                                          _____________________
                                      Саша Цветковић                   
                                                          _____________________
                                                      Томица Пешић
                                                          _____________________
                                                           Слободан Ђорђевић