HANINFO – Spomenik prirode „Jovačka jezera“ (Šume)

Šume

Na području Jovačkih jezera zabeležena je činjenica jako lošeg stanja šuma jer je klizište narušilo predhodno stvoreni šumski ekosistem, tako da se sada ponovo uspostavljaju šumski i drugi ekosistemi i na kopnu i u vodi. Šume se javljaju na manjim pojedinačnim hrpama i njihova osnovna namena je zaštitno –regulatorna. Najstabilnije šumske zajednice nalaze se pored vodenih površina i u njihovoj bližoj okolini. Vegetacijski profil šuma prestavljaju od najviših ka najnižem delu
Fagetum-Querco-Carpinetum-Quercetum frainetto cerris-populeto-salicetum.

Na ovom prostoru izdvajaju se sledeće šumske zajednice:
-kompleks bukovih šuma, -kompleks kserotermnih sladunovo-cerovih šuma,
-kompleks aluvijalno-higrofilnih šuma(vrba,topola i crna jova)

Iako su šumske površine na ovom prostoru dosta razuđene, s obzirom na sastav drvenaste , žbunaste i prateće vegetacije, konstatuje se da je vrsta na istraživanom području prilično bogat. Floristički sasatav Jovačkih jezera sasatavnjen je od 58 biljnih taksona, što nije konačan broj. Zastupljeno je šest vrsta hrastova, sedam vrsta vrba, četiri vrste gloga, četiri vrste topola, tri vrste jasena, tri vste bresta i dr. vrste.
Najzastupljenija vegetacije je na području Rusimovog jezera, gde preovladava jasika kao čista sastojina na oko pola hektara. Ovde su prisutne i dve četinarske vrste-istočna kleka i crni bor.
Područje oko Crkvenog, Malog i Živkovog jezera je bogato šumom, zastupljena je šuma bukve, hrasta, graba, bresta, lipe, a na ostrvu u Crkvenom jezeru raste topola. Pored njih raste i dren, bršljen, crna zova, žešlja,planinski brest, beli jasen i dr. Pored velikog Jovačkog jezera nalazi se šuma crne jove, i zastupljen je beli grab.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *